Natuurbescherming

Waarom natuurbescherming door KNNV natuurvereniging Gouda e.o.?

Er is veel mooie natuur in de wijde omgeving van Gouda. Helaas staat die onder druk van toenemende verstedelijking, wegenaanleg, bodemdaling, vermesting en verlies aan biodiversiteit. Het is dus extra belangrijk voor een natuurvereniging natuur in de regio te beschermen en kritisch de ontwikkelingen te volgen. 

Natuurbescherming is de derde doelstelling van onze afdeling en van de landelijke KNNV organisatie naast natuurstudie en natuurbeleving. In de praktijk hangen deze doelstellingen vaak samen. Hoewel we opkomen voor de natuur zijn we geen natuurfundamentalisten en houden ook rekening met andere belangen. Onze natuurbeschermingsacties blijven altijd binnen het kader van de wet. Statutair omvat ons werkgebied de hele provincie Zuid Holland en Utrecht en daar kunnen we in natuurbescherming zaken ook juridisch belanghebbend zijn.

Wat doet KNNV natuurvereniging Gouda e.o. aan natuurbescherming?

O De werkgroep Natuurbescherming KNNV-G signaleert en onderzoekt kansen en bedreigingen van de regionale natuur, zoekt naar oplossingen en beïnvloedt beleid van gemeenten, waterschappen, provincie, Staatsbosbeheer etc. door in gesprek te gaan met wethouders, bestuursleden, burgers etc.

O De werkgroep is actief in netwerken om zo samen met andere natuurverenigingen op te komen voor de natuur

O het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en handhavingsverzoeken en in het uiterste geval voeren van processen als overheden zelf de wet overtreden, niet handhaven of voor de natuur evident slecht beleid niet aanpassen.

Naast beleid beïnvloeding zijn we als KNNV-G ook op andere terreinen in meerdere of mindere mate actief wat betreft de bescherming

O Via allerlei lezingen, cursussen, excursies en publieksactiviteiten, deels in samenwerking met gemeenten, maakt wij het publiek bewust van het belang van de regionale natuur en haar bedreigingen en vergroot zo het draagvlak voor natuurbescherming.

O Door de natuur- en natuurwaarden in de regio te onderzoeken, te monitoren en door te sluizen naar instanties draagt zij bij aan de ontwikkelingen en bedreigingen van natuur en landschap in de regio.

O Door zelf de handen uit de mouwen te steken wat betreft het beheer van een oeverzwaluwenhotel en het onderhouden en monitoren van nestkasten doet zij aan directe natuurbescherming.

Recente successen van de werkgroep Natuurbescherming KNNV-G

O Via het samen met het IVN verwerven van een aanzienlijke provinciale subsidie kunnen we waterriet in de Reeuwijkse Plassen beschermen, waardoor een belangrijk biotoop behouden blijft.

O Via het verwerven van een subsidie van de gemeente Bodegraven Reeuwijk hebben we de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen kunnen oprichten, waardoor educatie over de natuur in dit gebied is gewaarborgd.

O We hebben invloed kunnen uitoefenen op Staatsbosbeheer om de kievitsbloem in Natura 2000 gebied polder Stein een nieuwe kans te geven.

O Via het schrijven van brieven aan Provinciale Staten, het organiseren van een debat onder kandidaat bestuursleden voorafgaand aan de waterschapverkiezingen en het kritisch volgen van peilverlagingen hebben we invloed kunnen uitoefenen op de bodemdalingsproblematiek.

O Via een op dit terrein zeer deskundig werkgroep lid voeren we met de Provincie, de gemeente Krimpen en het Zuid Hollands Landschap plannen voor herstelwerkzaamheden uit van de door een waterschap aangerichte schade aan een uniek zoetwatergetijdengebied, het Stormpolder Vloedbos

O Door het samen met het IVN oprichten en opleiden van een werkgroep Tuinambassadeurs kunnen we de gemeente Gouda actief ondersteunen bij het vergroten van de biodiversiteit en het meer klimaatbestendig maken van de stad.

O Door ons onderzoek in het Oostpolderpark konden we de gemeente Gouda overtuigen in het broedseizoen i.v.m. de daar aanwezige weidevogels het vlonderpad afgesloten te houden.

Hoe is de Natuurbeschermingswerkgroep van KNNV Natuurvereniging Gouda georganiseerd en hoe kun ons meehelpen de natuur in de regio te beschermen?

O Momenteel bestaat de werkgroep uit 5 zeer actieve leden, elk met een bepaald natuurgebied of aandachtsgebied onder zijn of haar hoede.

O Bij alle acties wordt intensief samen gewerkt ook al valt het niet direct onder het eigen dossier.

O Via allerlei natuurnetwerken scheppen wij “volume” en krijgen wij deskundige ondersteuning.

O Wij willen onze werkgroep graag versterken met enthousiaste natuurbeschermers, met diverse deskundigheden.

O De werkgroep leden houden intensief contact met elkaar via de mail en telefoon. Daarnaast zijn er regelmatig strategiebesprekingen en natuurlijk gesprekken met wethouders, organisaties e.d.