Weidevogelwerkgroep

Coördinator: Jur Broer (marja.jur.broer@planet.nl)

Op een aantal percelen in Reeuwijk wordt samen met boeren actief gewerkt aan weidevogelbescherming door nesten te markeren.
Op verzoek van de Gemeente Gouda wordt in de Oostpolder een inventarisatie gedaan van de daar aanwezige weidevogels.

ingang polderpark Oostpolder

Inventarisatie van weidevogels in Polderpark Oostpolder
In het westen van Gouda tussen het Gouwe kanaal en de ringvaart ligt de Oostpolder. Deze polder is niet verveend en is recentelijk opnieuw ingericht. In het zuiden zijn sportvelden aangelegd van voetbalvereniging de Donk en in het noorden is het polderpark Oostpolder ingericht. Het gebied vormt via de spoorviaducten een geheel met ’t Weegje. Het polderpark wordt evenals ’t Weegje beheerd door de Groenservice Zuid-Holland. Het polderpark is enerzijds van belang voor weidevogels, maar heeft anderzijds een recreatieve functie. Door het gebied is een vlonderpad aangelegd. Dit pad is tijdens het broedseizoen gesloten van 1 maart tot 1 juli. Vanwege de recreatieve functie wordt er druk uitgeoefend op de gemeente of afsluiting van dit gebied wel nodig was. Daartoe heeft de Gemeente Gouda de KNNV en het IVN benaderd om een inventarisatie te doen van de aanwezige broedvogels. Dit betreft voornamelijk de weidevogels zoals Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster. Uit de vogelwerkgroep van KNNV en IVN is een groepje gevormd die gedurende 3 jaar (2014-2016) de weidevogels zullen monitoren. Als u daaraan mee wilt doen kunt u contact opnemen met Jur Broer (marja.jur.broer@planet.nl).

Resultaten 2014
Op 25 augustus is het verslag van de inventarisatie over 2014 aangeboden aan de Gemeente Gouda. Hieraan zijn ook conclusies en aanbevelingen voor beheer toegevoegd (zie verslag). 

Verslag inventarisatie Oostpolder 2014